• Telefon: +372 53555500
 • E-post: info@rider.ee
 • Avatud: E-R 15:00-20:00 L-P 8:00-15:00

Uudised

Ratsakooli sisseastumine

Ratsakooli sisseastumine

Ratsakooli õpilaseks võetakse selleks soovi avaldanud lapsed, noored ja täiskasvanud.

Registreeru spordiklubi liikmeks

Registreeru spordiklubi liikmeks

Eesti Ratsaliidu võistlustel osalemiseks peab olema Eestis tegutseva ratsaspordi klubi liikmeks.

Registreerimine huviringi

Registreerimine huviringi

Huviringi võib registreeruda igaüks kes soovib nautida ratsutamist ja hobustega meiga koos. Ratsutamisabonemendid pakutakse ainult huviklubi liikmetele.

e-Kinkekaardi tellimine

e-Kinkekaardi tellimine
Kinkekaart on täiuslik valik igaks tähtpäevaks!

Meie asukoht

SPORDITEGEVUSE KORRALDUS ALATES 11.03.2021

eestiratsaspordiliit

SPORDITEGEVUSE KORRALDUS ALATES 11. MÄRTSIST 2021 NING SOOVITUSED RATSUTAMISE JA TALLIDE TÖÖ KOHTA

Tulenevalt Vabariigi Valitsuse korraldusest on sporditegevuse ja võistluste korraldamine alates 11. märtsist reguleeritud järgnevate juhenditega:  

Sporditegevuse juhend 11. märtsist 2021

COVID-19 käitumisjuhend spordivõistluste korraldajatele alates 11.03.2021

ERL SOOVITUSED RATSUTAMISE JA TALLIDE TÖÖ KOHTA 

Kuna meie spordis on siiski tegemist hobustega, keda ei saa lihtsalt talli seisma jätta, siis tuleb tagada nende liikumine ja seeläbi nende heaolu lähtudes eelpool toodud juhendist.

Valitsuse otsus ei tähenda omanikele, töötajatele või hädaabitööde tegemisega seotud isikutele maneežide täielikku sulgemist, kuid korralduse kohaselt on keelatud noorsootöö, huvitegevus, huviharidus, täienduskoolitus ja täiendõpe siseruumides ehk ka maneežides. 

Seetõttu võivad maneežid jätkuvalt olla avatud ning seal võib teha hädavajalikke tegevusi hobuste heaolu tagamiseks ja hooldamiseks. Igasugune noorsootöö, huvitegevuse ja huvihariduse korraldamine on seal aga keelatud. Seega tuleb maneežide ja/või hobuste omanikel ja hooldajatel kujundada ümber oma varasem igapäevategevus piirangute kehtivusajal. Hobuste omanikel või nende volitatud isikutel on jätkuvalt lubatud ratsutamine, mille eesmärk on hobustele vajaliku liikumisaktiivsuse tagamine.  

Samuti on oluline hoida tallitöötajate tervist, sest hobused vajavad regulaarset hoolt ja söötmist. Tallis olles tuleks vältida lähikontakti teiste inimestega. Tähelepanu peaks pöörama sellele, et tallis ei oleks inimesi, kes seal tingimata olema ei peaks. Kui pole otsest vajadust talli minna, siis jäta minemata. Ühe hobuse ümber ei tohiks toimetada korraga suuremat hulka inimesi. 

Tallides peaks võimalusel vältima ühisruumide, nagu köögi ja riietusruumide kasutamist. Tallid peaksid võimaldama korralikud käte pesemise võimalused. Vaata ka käte pesemisetehnikat

Külmetushaiguste tunnuste ilmnemisel ei tohi talli või treeningule minna. 

Soovitame treeneritel mitte käia külalistreeringuid andmas teistes tallides ja kasutada treenimisjuhiste andmiseks e-vahendeid. Võimalusel tuleks treeningud läbi viia õues. 

Loomulikult tuleb jälgida hügieeninõudeid, pöörata erilist tähelepanu ennetatavatele meetmetele ja järgida terviseameti poolt antud soovitusi ruumide puhastamiseks. Vaatasoovitusi SIIT.

ERL AJUTINE JUHEND RAHVUSLIKE RATSASPORDIVÕISTLUSTE 

KORRALDAMISEKS COVID-19 PERIOODIL ALATES 11.03.2021 

Juhend kehtib kõikidele rahvuslikele ratsaspordivõistlustele (nii ERL-i kalenderplaani kui ka kalenderplaani välistele). Võistluse korraldamise ja vajalike meetmete nõuete täitmise eest vastutab võistluse korraldaja.  

 1. Lubatud on korraldada ainult spordialaliidu võistlussüsteemi kuuluvaid võistluseid professionaalsetele sportlastele(vt punkt 5) ning Eesti seenioride ja noorte koondisteliikmetele ja kandidaatidele (vt punkt 6). 

Madalama tasemega võistluste (nt sportmängudes kolmandad ja madalamad liigad), laste ja noorte võistluste, sõpruskohtumiste, harrastusspordivõistluste ja liikumisharrastuse ürituste korraldamine ei ole lubatud.  

 1. Võistluse korraldamine nii sise- kui välitingimustes tuleb vähemalt 5 tööpäeva enne võistluse toimumise päeva kooskõlastada kirjalikult Kultuuriministeeriumi spordiosakonnaga. Selleks tuleb esitada Kultuuriministeeriumi spordiosakonnale ka Covid-19 viiruse leviku tõkestamiseks koostatud riskide maandamise plaan.
 1. Sisetingimustesvõistluspaiga täituvus ei tohi olla suurem kui 50% ja osalejate arv kooskorraldajatega rohkem kui 50 inimest. Võistluste korraldamine, kus osaleb korraga üle 50 inimese ei ole lubatud. 

Terviseameti juhis inimeste hajutamise nõude täitmiseks avalikel üritustel. NB! Ratsaliidu juhatuse otsusega märtsis sisevõistluseid ei toimu.  

 1. Välitingimusteson võistluste korraldamine lubatud kui osaleb kuni 100 isikut, kes peavad olema jaotatud mitte rohkem kui 50-liikmelistesse rühmadesse, sealhulgas juhendajad ja korraldajad ning tagatud peab olema, et rühmad ei puutu üksteisega kokku. Võistluste korraldamine, kus osaleb korraga üle 100 inimese või erinevatesse gruppidesse jaotatud inimesed võivad omavahel seguneda, ei ole lubatud.
 1. Professionaalne sportlane on isik, kes tegeleb spordiga kõige kõrgemal sportlikul tasemel, saab spordiga tegelemise eest tasu või toetust ja elatub peamiselt sellest. Sellisteks sportlasteks on meistriliigade võistkondadesse kuuluvad isikud ning Eesti Olümpiakomitee olümpiaettevalmistustoetust saavad isikud. Professionaalse sportlase mõiste laieneb ka välisriigi sportlastele. Seeniorsportlasi ega veterane ei loeta professionaalseteks sportlasteks olenemata sellest, kas nad on Eesti seeniorspordi või mõne muu spordiühenduse koondiste liikmed või kandidaadid.
 1. Eesti seenioride ning noorte koondiste liikmed ja kandidaadid määratleb ERL. Nimekiri esitatakse enne avalikustamist ülevaatamiseks Kultuuriministeeriumi spordiosakonnale.  
 1. Pealtvaatajad ei ole lubatud. 
 1. Siseruumis ja õues võivad koos viibida ja liikuda kuni kaks isikut, hoides teistega vähemalt kahemeetrist vahemaad. Piirangut ei kohaldata võistlejate osas võistluste ajal ning kui nimetatud tingimusi ei ole mõistlikult võimalik tagada. Samas võistluse eel ja järel tuleb hoida teiste osalejate ja korraldajatega kahemeetrist vahet. Kahemeetrist vahemaad peavad võimaluse korral hoidma ka kohtunikud ja muu võistluse korraldamisega seotud personal. 
 1. Siseruumides on maski kandmine kõigile kohustuslik, v.a alla 12-aastased lapsed või juhul, kui maski kandmine ei ole tervislikel põhjustel, töö või tegevuse iseloomu tõttu või muid olulisi põhjuseid arvestades võimalik (nt hobuse seljas viibivad ratsanikud). Kui võistlus toimub õues, siis on maskide kandmine tungivalt soovituslik. 
 1. Kui päeva jooksul toimub samas siseruumis mitu võistlust, peab olema tagatud vähemalt 30-minutiline paus ühe võistluse lõpetamise ning järgmise alustamise vahel puhastus- ja desinfitseerimistööde ning ventileerimise jaoks. Siseruume tuleb puhastada iga päev enne ja pärast ürituse vm kogunemise toimumist. Võistluse lõpetamiseks loetakse hetke, kui kõik osalejad ja nende taustajõud on võistluspaigast lahkunud.
 1. Korraldaja vastutab, et võistluse ametnikud ja teenindav personal (korraldustiimi liikmed, sh. vabatahtlikud) on vajadusel varustatud isikukaitsevahenditega (maskid, kindad). 
 1. Võistluse korraldaja vastutab, et riskirühmadesse kuuluvate isikute (eelkõige vanemaealiste, krooniliste haiguste ja immuunpuudulikkusega inimeste) kokkupuude teiste isikutega oleks minimaalne. Vajaduse korral kasutatakse isikukaitsevahendeid.
 1. Kõik võistlusterritooriumil viibijad peavad hoidma teineteisega turvalist distantsi, vältima otseseid kontakte (kätlemine, kallistamine jne) ja suhtuma täie tõsidusega isiklikku kätehügieeni ning muudesse hügieeni ja puhtust tagavatesse meetmetesse.
 1. Võistluse korraldaja peab tagama, et isikud ei koguneks gruppidesse võistluspaiga territooriumil ega jääks pärast võistlust territooriumile.
 1. Haigusnähtudega isikute võistlusterritooriumil viibimine on keelatud. Võistluse korraldajal on õigus haigusnähtudega isik ja temaga kokku puutunud isik või isikud ära saata. 
 1. Korraldajaid ja võistlejaid tuleb üldhügieeni nõuete (käte pesemise ja desinfitseerimise, respiratoorse hügieeni) täitmisest informeerida ja seda rangelt kontrollida.
 1. Korraldaja peab tagama võistlusterritooriumil viibijatele võimalused käte pesuks ja desinfitseerimiseks. Käte desinfitseerimisvahendid peavad olema asetatud inimeste liikumisteedele nähtavasse kohta. Desinfitseerimis- ja pesukohtade juures peavad olema kätepesu piltjuhised.
 1. Võistlusel osalejaid tuleb sündmuse külastamise tingimustest ja eeskirjadest teavitada nii registreerimisel kui ürituse alale sisenemisel. Teavitust teha korraldaja erinevate kanalite kaudu: veebilehel ja sotsiaalmeedias, nii tekstina kui ka piktogrammidena kohapeal, s.h välisustel, piirdeaedadel.
 1. Võistlusklassid peavad olema planeeritud nii, et sportlased viibiksid võistluspaigas võimalikult vähe aega - saabuksid võimalikult täpselt enda võistlusklassi ajaks ja lahkuksid koheselt peale oma võistlemise lõppu või auhindade kätte saamist.
 1. Võistluse paremaks ajaliseks planeerimiseks on soovitav kasutada Equipe programmi. 
 1. Stardimaksud ja auhinnarahad on soovituslik tasuda ülekandega. 
 1. Auhinnatseremooniad ei ole soovitavad, kuid nende toimumisel vältida kätlemist, kallistamist jne.
 1. Korraldaja peab ratsaliidule esitatavas võistlusjuhendis ära tooma tingimused ja nõuded, mis on kehtestatud konkreetsel võistlusel viiruse leviku tõkestamiseks ning sellega määrama ka:
 • kui palju osalejaid võistluspaika lubatakse
 • kuidas osalejate arvu piiratakse 
 • kas maske saab kohapeal (nt korraldaja jagab, on võimalik osta) või peab ise kaasa võtma
 1. Kui võistlusele saabub sportlasi, treenereid, korraldajaid kolmandatest riikidest (Venemaa, Ukraina, Türgi, USA), siis tuleb info nende isikute kohta edastada vähemalt kolm tööpäeva enne isiku saabumist Politsei- ja Piirivalveametile töötajale Argo Tali (See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.). Edastada tuleb järgmine info: isiku ees- ja perekonnanimi; sünniaeg; sugu; dokumendi number; kontaktid (telefon + e-mail); saabumise aeg (kuupäev ja kellaaeg) ja riiki sisenemise koht (piiripunkt, lennujaam, sadam). Oluline on riik, kust isik saabub, mitte isiku kodakondsus. 
 1. Võistluse korraldaja peab lisaks lähtuma ka avalike ürituste korraldajatele suunatud käitumisjuhendist, mille leiab siit.
 1. Eesti Ratsaspordi Liidul on õigus üle vaadata ka ERL-i liikmesklubide korraldatud kalenderplaani väliste võistluste juhendid ja paluda korraldajal teha juhendisse vastavad muudatused. 

Võistluse korraldaja võib oma võistlusel seada rangemaid nõudeid, kui see aitab viiruse leviku tõkestamisele kaasa.  

Juhend kehtib uute korraldusteni.       

Tekkinud küsimuste puhul võtke ühendust Riina Pill, See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud. või 5200680. 

 

Trenniaja broneerimise juhend

Trenniaja broneerimiseks tuleb:

 1. Kodulehele sisse logida õpilase nimega
 2. Minna menüüsse Tunniplaan ning valida Trennid
 3. Leia trenni vastavalt õpilase kvalifikatsioonile*
 4. Valitud trenni rea lõpus vajutada ikooni "Ostukorv"
 5. Avatud vormis vajutada nupp "Salvesta"

või

 1. Kodulehele sisse logida õpilase nimega
 2. Minna menüüsse Tunniplaan ning valida Trennide kalender
 3. Leida kalendri sobiva kuupäeva lahtrist trenni vastavalt õpilase kvalifikatsioonile*
 4. Vajutada valitud trennile
 5. Avatud vormis vajutada nupp "Salvesta"

Trenniaja tühistamiseks, kui Te ei saa võtta treeneriga ühendust muul viisil:

 1. Kodulehele sisse logida õpilase nimega
 2. Minna menüüsse Tunniplaan ning valida Trennide broneeringud
 3. Trenni rea lõpus vajutage ikoon "Redigeerida"
 4. Vajutage nuppu "Soovin tühistada broneering"
 5. Sulge aken vajutades nuppu "Salvesta"

* Info õpilase kvalifikatsioonist on kättesadav lehel Trennide rühmad. Antud leht on informatiivne ja broneerida sealt ei saa.

Meie toetajad:

Teenused

Ratsutamine platsil

Ratsutamine platsil

Soovite vabaneda stressist või lihtsalt hingega puhata, ja saada unustamatuid emotsioone, tulge ratsutama meie klubisse! Ilu,graatsia ja hobuse võime annavad tundma end tugevamini ja lähedam looduse juurde.Ratsutamine parandab üldist füüsilist võimekust, koordinatsiooni ja tasakaalu, soodustab head rühti ning arendab peenmotoorikat, lõõgastab. Lisaks sellele pakub hobune inimesele võimalust ületada iseenda piire. Ratsutamisega kaasneb palju positiivset energiat. Juhul kui Te ei ole veel hobuse seljas istunud, siis on Teil hea võimalus seda teha meie juures.

Loe edasi

Peresõit hobustega

Peresõit hobustega

 

Kui teil on suur perekond ja teie olete julged inimesed? Armastate loodust ja hobuseid ja olete valmis end proovida seikluste otsija rollis? Siis ratsamatk hobuste või ponidega on teie jaoks. Pole viga kui otsustate selle peale esimest korda. Meie aitame teid aidata paremini hobuseid tundma, aga kogenumad instruktorid lähevad teiega koos ja viivad käekõrval teie hobuseid.

Loe edasi

Maastikusõit

Maastikusõit

Tunnete end sadulas vabalt ja kindlalt ning olete valmis tuhiseda päikese ja tuule poole, sooritada väikese ratsamatka, vabaneda pingutusest, kuulata linnu laule ja hingata sisse metsa aroomi? Kõik see kingib teile maastikusõit rahulikutel ja suurepäraselt õpetatud hobustel.

Loe edasi

Ponisõit

Ponisõit

Lisaks hobustele rõõmustavad lapsi kui ka täiskasvanuid igas suuruses ja värvuses armsad karvased ponid. Väikese kasvu poolest on ponid sobilikud ka väga väikestele ratsutamishuvilistele.

Loe edasi